Съобщение по Проект „Равен шанс за всички деца” на Центъра за ранно детско развитие – Петрич

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация във връзка с разпространение на COVID-19 в страната, до приключване на извънредното положение, за да се избегне струпване на хора на едно място в Центъра за ранно детско развитие при изпълнение на проект „Равен шанс за всички деца”, Договор BG05M90P001-2.004-055-С03 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001- 2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. Преустановяват се груповите консултации в услугите, предоставяни по Дейност 3, а именно „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; Семейно консултиране и подкрепа и индивид. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”;

2. Индивидуалната работа с деца и техните родители ще става по предварително определен график, за да се избегне струпването на потребители на едно място, а чакащите да имат не по-малко от 1,50 м разстояние един от друг.

3. Всички специалисти от Центъра за ранно детско развитие – психолог, педиатър, логопед, специален педагог, кинезитерапевт, медицински и социални работници и медиатори, при желание на родителите, могат провеждат и онлайн консултации с родители и деца като виртуалните срещи се осъществяват чрез телефон, видео чатове, скайп. Специалистите дават насоки за работата с децата у дома, предоставят материали за упражнения, поставят задачи, които да бъдат изпълнени до следващото онлайн занятие.

4. Медицинските специалисти и социалните работници разясняват подробно на потребителите на услугите мерките за превенция на Световната здравна организация.

5. Ръководителят на Центъра създава необходимата организация за:

– редовна дезинфекция на под и повърхности поне 4 пъти дневно

– осигурени лични предпазни средства за персонала

5. Посетители без лични предпазни средства не се допускат в Центъра за ранно детско развитие

От Центъра за ранно детско развитие – Петрич

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Оранжев код за опасни горещини

Опасно високи температури ни чакат до края на месеца. За 29 юли е обявен оранжев ...