Опит за измама за 452 000 лв.: Община Кресна предотврати злоупотреба на „Аделина Стил“ с бюджетни средства, вижте подробностите!

Екипът на община Кресна предотврати опит за злоупотреба с бюджетни средства в размер на 452 119,27 лв. Сумата надхвърля 15 % от общинския бюджет за година.

Ето какво разказаха по случая от пресцентъра на Общината, публикуваме без редакторска намеса

Опитът на „Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“), с управител Васил Кузманов Георгиев, да постави на колене градоначалника още при встъпването му в длъжност в началото на 2016 г. завърши с пълно фиаско и фирмата е осъдена от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) да заплати без право на обжалване и разноските по воденото дело в размер на 16 050,00 лева.

Това беше една отвратителна история, съшита с бели конци, в която нагло и безцеремонно участват ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ и бившия кмет на община Кресна, г-н Илиян Кръстев, но за да не бъдем голословни, нека ви разкажем накратко фактите, около този комплот, целящ да източи окончателно бедната и потънала в дългове от управлението на същия Кръстев малка община, като едновременно с това постави в пълна зависимост новия кмет, г-н Николай Георгиев.

Дни след като става кмет, на 11.12.2015 г., г-н Георгиев получава от ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ молба за потвърждение на задължения по договор за новация (нека читателят не се притеснява от непознатия термин) между фирмата и община Кресна, в който общината се е задължила да погаси с нова дата задължения към ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ по договор с предмет „Изграждане на канализация, водопровод и благоустрояване на улици – „Струма“, „Даме Груев“ и „Малашевска“ от 09.01.2009 г. Финансовата претенция на фирмата от с.Долна Градешница е убийствена и на практика поставя кмета на колене, като тотално „обезкървяват“ и без това окаяното финансово състояние на община Кресна още в началото на неговия мандат. Към искането НЕ СА представени оригинали на договора за новация и приемо-предавателния протокол към него, а само техни ксерокопия.

След като се запознава със съдържанието на предявените претенции от ксерокопията, новият кмет възлага незабавно обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и се констатира следното (Моля, читателят да бъде особено внимателен при прочитането на долните редове):

1. В община Кресна няма оригинали на представените ксерокопия на договор за новации и приемо-предавателен протокол, нито такива са били завеждани по надлежния ред в деловодството. Доказателство за последното е направената справка и фактът, че предоставените копия на договор и приемо-предавателен протокол нямат изходящ номер от деловодството на община Кресна;
2. Видно от предоставените ксерокопия, в договора за новации не е спазена системата за финансово управление и контрол (СФУК) на общината и няма подпис на главния счетоводител, но пък „гордо се мъдри“ единствено подписът на бившия кмет Кръстев;
3. В предоставеното от ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева” КОПИЕ на съществуващия договор от 09.01.2009 г. е ПРОМЕНЕНО съдържанието на чл.12, т.7 и думите: „след получено финансиране от ПУДООС“ са заличени. С други думи, на кмета Георгиев са представени копия, чието СЪДЪРЖАНИЕ НЕ СЪОТВЕТСТВА на съдържанието на съществуващите в архива на община Кресна оригинали;
4. Към декември 2015 г., бившият кмет, инж. Илиян Кръстев, все още удобно не е върнал общинския печат. Мимоходом ще отбележим, че в Кресна не са тайна за никого близките му отношения със собственика на ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева”, който по негово време е спечелил болшинството от обществените поръчки за СМР.
5. От направената проверка на съхраняваната в община Кресна документация, която е свързана с горецирирания договор от 09.01.2009 г. (решение за откриване на процедурата, обявление за малка обществена поръчка, тръжна документация, оригинален договор, информация за сключен договор и др.) е видно, че финансирането по догово е от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Точно заради това обстоятелство, с писмо изх.№30-127-1(1)/09.05.2014 г. (моля, читателят да обърне внимание на тази дата), община Кресна отговаря на запитване на управителя на ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева”, че към 9.05.2014 г. от ПУДООС не е получавано целево финансиране. ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, че в писмото на община Кресна НЕ СЕ ОБСЪЖДАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВАЦИИ, въпреки, че то е от май 2014 г., а според заявените претенции, новациите са от ноември 2012 г.! Това противоречие, което е свързано със самата същност на новацията като договор между кредитора и длъжника, в който те се споразумяват, че съществуващото между тях задължение се погасява и на негово място възниква ново може да бъде обяснено единствено с обстоятелството, че подобни договори за новации към онзи период НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ. В потвърждение на казаното е изготвена справка от счетоводството на община Кресна от декември 2015 г., от която е видно, че в отдела няма договори за новации от 2012 г., нито предявени фактури от ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева” за извършени строителни работи.

Въз основа на тези факти и на основание съществуващата еднозначно забрана за изменение на сключен договор по ЗОП, включително в съществуващата тогава Наредба за малки обществени поръчки, кметът Георгиев сезира всички контролни органи, включитлно прокуратурата и отказва да плаща.

Така се стига до дълга съдебна процедура, която съвършва със заседание от 3.01.2018 г. на Арбитражния съд при БТПП, който окончателно отхвърля иска за сумата 452 119,27 лв., представляваща дължима сума по договор за новация от 22.11.2012 г., ведно със законната лихва за забава върху претендираната сума и осъжда „Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“) с управител Васил Георгиев да заплати на община Кресна разноските по цялото производство. Решението на Арбитражния съд е оконачателно и задължително за страните !

Делата по другите претенции на бившата ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ до размер на 2 342 666,01 лв. все още продължават, но прецедентът е факт и дава надежда община Кресна най-сетне да стъпи на крака, още повече, че и другите искания на фирмата следват абсолютно същата схема.

About admin

x

Check Also

Мелник се готви за „Златен грозд“ 2020

Фестивалът събира ценители на мелнишкото вино на 8 и 9 февруари Превърналият се в традиция ...