Обучение на вътрешни одитори за ISO 9001 2015 – Защо е важно да се направи?

Пред стопанските структури, на които предстои сертификация по международния стандарт ISO 9001 2015 стоят множество изисквания, едно от които е провеждането на обучителни програми за вътрешни одитори и ръководители на СУК. Процедурата по обучение на одитори вътре в самата организация обикновено плаши мениджърския екип, но истината е, че вътрешният одит цели усъвършенстване на процесите и следователно подобрение на качеството на крайния продукт/услуга, предлагани от нея.

Кои са възможните ползи?

Провеждането на вътрешни одити е съществен елемент на системата за управление на качеството. Той позволява да се идентифицират проблемите и да се въведат превантивни действия срещу последващата им поява. С изготвянето на одиторски планове и отчети става по-разбираема нуждата от обективни доказателства за евентуални пропуски в системата.

Участниците в курса за обучение на вътрешни одитори по ISO 9001 2015 ще бъдат детайлно запознати със структурата и изискванията на актуализирания през 2015г международен стандарт. Вникването в детайлите на програмата и разбирането на нейната концепция, се постига чрез тълкуване основните понятия на стандарта и интерпретация на неговите изисквания.

Курсовете учат бъдещите одитори как да прилагат изискванията на стандарт ISO в реалната практика на тяхната организация. Обърнато е специално внимание на методиките и техниките за планиране и провеждане на вътрешен одит, тоест как да прилагат добрите одиторски практики в своята работа.

Посредством ролеви игри, лекторът учи бъдещия одитор как да събира и документира доказателства от проведения вътрешен одит. Това става чрез инструментите на програмата: наблюдение, измерване и интервюиране. Целта на одита включва откриване и документиране на несъответствия, включително на потенциални такива. По този начин става възможно предприемането на адекватни превантивни и коригиращи действия.

Какво представлява самото обучение?

Курсът за вътрешни одитори на СУК се провежда под формата на лекция. За да бъде максимално добре усвоена сухата материя, последната фаза от обучението е структурирана като беседа с активното участие на обучаващите се и обучаващия лектор. Ролевите игри спомагат за по-бързото овладяване на теоретичните знания от страна на бъдещите вътрешни одитори.

Обучението предлага достатъчно на брой реални примери и съвети за подобряване практическата подготовка на курсистите. Крайният етап на програмата включва полагане на тест. Издържалите го успешно получават сертификат за Вътрешен одитор на системи за управление на качеството. Те стават активен член на мениджърския екип на своите бизнес структури и едни от най-важните кадри за успешно прилагане на изискванията на стандарта в ежедневната практика.

Вътрешният одит е най-добрият инструмент за оценка на ефективността на системата за управление на качеството съобразно стандарт ISO 9001 2015. Без наличието на обучени кадри проверката на ефективността на системата  не би била достоверна, защото ще липсва разбирането за критериите и методите, по които тя работи.

След посещаване на курса, одиторите знаят как да оценят ефективността на програмата и качеството на крайния продукт. Те ще могат да обобщят резултатите от одита ясно и обективно. Страхът от одити, проведени от външни проверители ще отпадне, защото компетентните оцените ще допринесат за стриктното следване на директивите на стандарта.

Одитите, направени от членове на самата организация дават възможност да се коригират навреме евентуални грешки и несъответствия. По този начин нищо, което външния одитор би установил няма да изненада мениджърския екип. Курсовете и обученията са нещо полезно, от което вашата организация не бива да се страхува, а да приеме с благодарност. Те са верният път към удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Теорията на аргументацията и убеждаващата комуникация

Всестранното изследване на убеждаващата комуникация е необходимо от голямата роля, която оказва диалога в днешното ...